Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12

(ĐTTCO)-Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015 diễn ra chiều 29/12 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

(ĐTTCO)-Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015 diễn ra chiều 29/12 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; Đề án đẩy mạnh việc cho chương trình, dự án đầu tư vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ qua cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng…
Thảo luận về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ tập trung phân tích những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua.

Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã hết sức nghiêm túc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội; cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội thành chương trình, hành động, kế hoạch cụ thể trong công tác; triển khai thực hiện nhiệm vụ vừa tổng thể, toàn diện, nhưng vừa có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân...

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã tập trung thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua quy chế làm việc, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung.

Qua thực hiện nhiệm vụ, năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ cũng nâng lên. Sự phản ứng chính sách trước những diễn biến phức tạp linh hoạt hơn, tốt hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn, sâu sát hơn. Luôn đề cao trách nhiệm, chung sức chung lòng, quyết liệt hành động, lấy lợi ích của đất nước, của nhân dân là mục tiêu cao nhất để hành động.

“Báo cáo phải nêu rõ chúng ta đã làm được gì, những gì chưa làm được và rút ra kinh nghiệm gì để tiếp tục làm tốt hơn”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu yêu cầu đối với việc xây dựng dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016, các thành viên Chính phủ thống nhất cho rằng, trong năm 2015, số lượng các dự án luật, pháp lệnh mà Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến với số lượng các dự án được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và cho ý kiến là rất lớn.

Cơ bản các dự án đều được trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời hạn và chất lượng. Chất lượng văn bản quy định chi tiết ngày càng được nâng lên, tiến độ nhanh hơn, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án luật, pháp lệnh đề nghị lùi thời hạn trình Chính phủ và lùi thời hạn trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; tình trạng văn bản quy định chi tiết còn nợ, chậm ban hành là tương đối lớn, dự báo đến ngày 1/1/2016, số văn bản nợ động sẽ tăng lên khoảng gần 60 văn bản.

Kết luận về nội dung nêu trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các bộ, ngành trong công tác xây dựng các dự án luật, pháp lệnh: “Nhiệm vụ xây dựng pháp luật thời gian qua có nhiều tiến bộ. Sự quan tâm, trách nhiệm đối với nhiệm vụ này đã được từng đồng chí Bộ trưởng đề cao”.

Thủ tướng cũng nêu rõ: “Chính phủ quản lý, nhưng trước hết là quản lý theo pháp luật. Muốn quản lý theo pháp luật thì chúng ta phải xây dựng thể chế, luật pháp, cơ chế chính sách. Nhiệm vụ này đã được quan tâm và hoàn thành được một khối lượng lớn công việc trong thời gian qua với chất lượng ngày càng được nâng lên, các văn bản nợ đọng giảm đi”.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành thời gian tới tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo nguồn lực, con người. Trước hết phấn đấu đến hết quý I/2016 hoàn thành các văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng trong năm 2015, cũng như văn bản hướng dẫn thi hành các luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Các tin khác