Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

(ĐTTCO)-Sáng 30/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

(ĐTTCO)-Sáng 30/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

 

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì hội nghị.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lớn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động bám sát thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội của đất nước và tình hình thế giới, khu vực để xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2015.

Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá, rà soát, tổng kết việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Ban chủ động phát hiện vấn đề ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhất là những nghiên cứu chiến lược, chuyên sâu làm cơ sở cho công tác tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nhiệm kỳ toàn khóa Đại hội XII của Đảng.

Ban Kinh tế Trung ương đã đề xuất các nội dung quan trọng xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo về kinh tế-xã hội trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về các vấn đề lớn như Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; phát triển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để đưa ra được những đánh giá, nhận định khách quan và đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, Ban đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên sâu nhằm tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học để chắt lọc, tổng hợp xây dựng báo cáo thẩm định góp phần quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội nghị xác định năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Ban Kinh tế Trung ương tập trung làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực kinh tế-xã hội, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Ban Kinh tế Trung ương sẽ tập trung triển khai nghiên cứu, đề xuất chủ trương phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới đất liền; chủ trương định hướng chính sách công nghiệp quốc gia; Chủ trương, chính sách phát triển các ngành công nghiệp vật liệu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn năm 2035.

Ban cũng nghiên cứu, đề xuất chủ trương thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; chủ trương định hướng chính sách dân số đối với phát triển bền vững; Phát triển ngành du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển bền vững; Chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Các tin khác