Sắp có cuộc điều tra tài nguyên du lịch

(ĐTTCO) - Việc tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước.

Sắp có cuộc điều tra tài nguyên du lịch

Ngày 26-4, Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch. Việc tổ chức điều tra tài nguyên du lịch nhằm hướng đến hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch, phát triển các khu, điểm du lịch trên phạm vi cả nước.

Theo đó, đối tượng điều tra là tài nguyên du lịch tự nhiên, bao gồm: cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch. Tài nguyên du lịch văn hóa, bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Việc tổ chức, điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời điểm tiến hành điều tra, bắt đầu từ năm 2024 (dự kiến thực hiện trong vòng 5 năm).

Công tác tổ chức điều tra tài nguyên du lịch bao gồm các nhiệm vụ: xây dựng kế hoạch, phương án điều tra; xây dựng phần mềm và các tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác điều tra tài nguyên du lịch; tổ chức tập huấn công tác điều tra; tổ chức triển khai điều tra; tổ chức tổng hợp, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; tổ chức công bố và lưu trữ kết quả điều tra.

Bộ VHTTDL giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xây dựng phương án tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch; chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh (trực tiếp là các sở VHTTDL, sở du lịch) triển khai thực hiện kế hoạch, phương án điều tra tài nguyên du lịch. Các sở này là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ về điều tra tài nguyên du lịch; xây dựng tài liệu tập huấn, hướng dẫn điều tra; các phần mềm nhập thông tin và tổng hợp kết quả, dữ liệu về tài nguyên du lịch gắn với việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch.

Các đơn vị thuộc bộ phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong quá trình xây dựng phương án, tiêu chí và tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch. Cử đại diện của đơn vị tham gia công tác đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch; tham gia hội đồng đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch. Cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan đến tài nguyên du lịch thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Bộ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và phương án điều tra tài nguyên du lịch của địa phương trên cơ sở kế hoạch, phương án điều tra tổng thể của Bộ VHTTDL; cử đầu mối để phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch. Phối hợp trong công tác tổ chức tập huấn, hướng dẫn và triển khai điều tra tài nguyên du lịch; cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến tài nguyên du lịch trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai kế hoạch, khi phát hiện thêm các loại tài nguyên mới hoặc quá trình khai thác, phát huy giá trị, nhận diện ra những yếu tố mới gắn với các tài nguyên đang khai thác, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổng hợp đề xuất của các địa phương và trình lãnh đạo Bộ VHTTDL để thực hiện điều tra bổ sung hoặc đánh giá lại tài nguyên du lịch.

Các tin khác