"Siết” quy định nhà thầu xây dựng các dự án giao thông

(ĐTTCO)-Bộ GTVT vừa có Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án xây dựng giao thông.
Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định của pháp luật. Ảnh: VGP/ Đoàn Bắc.
Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định của pháp luật. Ảnh: VGP/ Đoàn Bắc.
Cụ thể, để thực hiện tốt việc quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục những hạn chế, thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, tăng cường quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, Bộ GTVT yêu cầu người đứng đầu các đơn vị liên quan lấy nội dung “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả" là yếu tố hàng đầu, trọng tâm trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm đạt mục tiêu tất cả các dự án, công trình được quản lý, thực hiện theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, quy định về đầu tư xây dựng, thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, không để xảy ra vi phạm về chất lượng.
Các chủ thể tham gia xây dựng công trình phải thực hiện tốt nhiệm vụ từ lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công xây lắp, giám sát, nghiệm thu và bảo hành công trình bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, siết chặt kỷ cương, bảo đảm quản lý chặt chẽ trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có vi phạm quy trình về trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí theo quy định; quy định ràng buộc trách nhiệm, tăng tính độc lập, giám sát chuyên môn của nhà thầu thiết kế, giám sát, thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án; nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào các hoạt động đầu tư xây dựng trái pháp luật.
Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm trong nghiên cứu lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm. Lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái pháp luật.
Liên quan đến tư vấn thiết kế, Bộ GTVT yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc công tác giám sát tác giả theo quy định.
Trong quá trình triển khai dự án, phải phối hợp kịp thời với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công để giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ thiết kế và phát sinh trong quá trình thi công. Hợp đồng tư vấn giám sát phải chặt chẽ, đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm của tư vấn giám sát, có chế tài xử phạt, xử lý nhà thầu khi vi phạm hợp đồng, không giám sát chặt chẽ dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo.
Đối với nhà thầu thi công, Bộ GTVT yêu cầu hợp đồng xây dựng phải quy định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà thầu và các chế tài để xử phạt, xử lý nhà thầu vi phạm chất lượng, tiến độ. Quản lý chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của vật tư, vật liệu và thiết bị sử dụng cho công trình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án.
Bộ GTVT cũng yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định của pháp luật.

Các tin khác