TPHCM vay 800 triệu USD cho 3 dự án lớn

Theo báo cáo của UBND TPHCM về tình hình vay, trả nợ vay của thành phố năm 2015 và kế hoạch năm 2016, dự án phát triển giao thông xanh TP có vốn 155 triệu USD, trong đó vốn vay ODA 142 triệu USD; dự án quản lý rủi ro ngập nước có vốn đầu tư 437 triệu USD, trong đó vốn vay ODA là 400 triệu USD và chương trình hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP có vốn đầu tư 200 - 250 triệu USD. Nhà tài trợ vốn cho cả 3 dự án trên đều là Ngân hàng Thế giới với thời gian vay 20 - 30 năm.
 

Trong năm 2016 TPHCM tiếp tục triển khai thủ tục để vay vốn nước ngoài cho 3 dự án lớn gồm dự án phát triển giao thông xanh, dự án quản lý rủi ro ngập nước và chương trình hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP với tổng mức đầu tư cho cả 3 dự án khoảng 830 triệu USD.

Theo báo cáo của UBND TPHCM về tình hình vay, trả nợ vay của thành phố năm 2015 và kế hoạch năm 2016, dự án phát triển giao thông xanh TP có vốn 155 triệu USD, trong đó vốn vay ODA 142 triệu USD; dự án quản lý rủi ro ngập nước có vốn đầu tư 437 triệu USD, trong đó vốn vay ODA là 400 triệu USD và chương trình hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách TP có vốn đầu tư 200 - 250 triệu USD. Nhà tài trợ vốn cho cả 3 dự án trên đều là Ngân hàng Thế giới với thời gian vay 20 - 30 năm.

UBND TP cho biết, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách TP hàng năm khoảng 30.000 - 35.000 tỷ đồng. Để đảm bảo chi cho đầu tư phát triển, TPHCM tiếp tục triển khai các phương án huy động vốn bổ sung như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, tạm ứng vốn nhàn rỗi kho bạc nhà nước.

Dự ước tính đến cuối năm 2015, tổng dư nợ vay của TPHCM vào khoảng 17.980 tỷ đồng. Trong năm 2015 TPHCM đã trả được khoảng 6.800 tỷ đồng nợ gốc và lãi vay cho 8 dự án đã hoàn thành và 1 dự án đang triển khai. Trong năm 2016 TPHCM sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách để trả nợ đầy đủ, đúng hạn trước khi cân đối nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản. Dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán của TPHCM trong năm 2016 gần 4.600 tỷ đồng gồm cả nợ gốc lẫn lãi vay.

Các tin khác