Việt Nam vay 250 triệu USD cải cách quản lý kinh tế

WB vừa phê duyệt khoản tín dụng hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn.

WB vừa phê duyệt khoản tín dụng hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản Tín dụng hỗ trợ Quản lý và Cạnh tranh Kinh tế đầu tiên (EMCC 1) cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam cải cách quản lý kinh tế nhằm tạo ra năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Trong đó, EMCC 1, khoản tín dụng đầu tiên trong chuỗi 3 khoản tín dụng, sẽ cấp 250 triệu USD tài chính ưu đãi để hỗ trợ cải cách trong bảy lĩnh vực chính sách, bao gồm: Khu vực tài chính; Chính sách tài khóa; Hành chính công và trách nhiệm giải trình; Quản lý doanh nghiệp nhà nước; Quản lý đầu tư công; Hiệu quả môi trường kinh doanh; Bình đẳng và minh bạch của môi trường kinh doanh.

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Chuỗi tín dụng EMCC với mục tiêu dài hạn là hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng kinh tế mới, tập trung vào khả năng cạnh tranh và chất lượng của tăng trưởng”. Chương trình cải cách kinh tế này sẽ diễn ra trong 3 năm tới.

EMCC sẽ giúp giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô; và đảm bảo rằng sẽ hỗ trợ nỗ lực ổn định kinh tế của Chính phủ. Ổn định kinh tế vĩ mô là một ưu tiên hàng đầu để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam, do đó, đây cũng là mục tiêu cốt lõi của EMCC.

Quản lý đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng là những chủ đề quan trọng của chương trình này, phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ trong cải cách cơ cấu.

 EMCC cũng ưu tiên những nỗ lực của Chính phủ để giảm thiểu các thủ tục hành chính và tăng cường kỷ luật tài chính, vì đây là những điểm rất quan trọng, ảnh hưởng tới năng suất và khả năng cạnh tranh.

Theo đánh giá của WB, Việt Nam đã tiến hành cải cách quan trọng vào đầu những năm 90 và đã góp phần tăng khả năng cạnh tranh giúp thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo nhanh. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng quá trình cải cách đang chậm lại trong những năm gần đây, và vì thế, cần những cải cách mới để giải quyết sự thiếu hiệu quả của tái cấu trúc, thúc đẩy việc sử dụng hiểu quả nhân lực và vốn, tăng năng suất của cả nền kinh tế.

Các tin khác