2 nhà băng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

(ĐTTCO) - NHNN vừa chấp thuận tăng vốn điều lệ cho 2 NHTMCP là NH Bản Việt và OCB.

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 58.823.410.000 đồng. Trong đó bao gồm tăng vốn điều lệ thêm tối đa 50.000.000.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động OCB và tăng thêm tối đa 8.823.410.000 đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (NH Aozora) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) OCB thông qua.

Đồng thời, NHNN chấp thuận việc NH Aozora, cổ đông lớn của OCB được mua cổ phần của OCB theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ OCB thông qua.

OCB có trách nhiệm thực hiện việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật

NHNN cũng chấp thuận cho NH Bản Việt tăng vốn điều lệ tăng thêm tối đa 1.618.360.000.000 đồng dưới hình thức phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550.635.000.000 đồng), phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917.725.000.000 đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150.000.000.000 đồng) đã được ĐHCĐ NH Bản Việt thông qua.

2 nhà băng được chấp thuận tăng vốn điều lệ ảnh 1 Ngân hàng Bản Việt và OCB được tăng vốn điều lệ. Ảnh: VGP

BVB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật và của NHNN; BVB chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định khi tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, các NH nói trên thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài.

Các tin khác