Cơ cấu nguồn lực, thúc đẩy TTCK, tài chính

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, với các giải pháp về thoái vốn, quyết liệt trong việc CPH, hết năm 2015 sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu. ĐTTC trích đăng quan điểm của lãnh đạo Bộ Tài chính xung quanh vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, với các giải pháp về thoái vốn, quyết liệt trong việc CPH, hết năm 2015 sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu. ĐTTC trích đăng quan điểm của lãnh đạo Bộ Tài chính xung quanh vấn đề này.

Qua theo dõi, tổng hợp quá trình CPH DNNN trong cả nước, Bộ Tài chính thấy rằng việc xử lý tồn tại và làm lành mạnh tình hình tài chính DN trước khi CPH là một bước quan trọng trong quá trình CPH, tạo điều kiện cho DN sau khi CPH hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn, thu hút được nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác đầu tư vào, nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thực tế, quá trình CPH DNNN cho thấy việc xử lý tồn tại tài chính của DN mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ CPH. Tuy nhiên, việc này đã từng bước được đẩy nhanh và triệt để hơn thông qua các cơ chế xử lý tài chính liên tục được hoàn thiện, bổ sung.

Gần đây nhất, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 189 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59 về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP. Theo đó, đã khắc phục một số vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý tài chính, CPH theo quy định tại Nghị định 59 như vấn đề xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN; đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả); kiểm toán nhà nước đối với DN CPH; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá…

Bộ Tài chính cũng thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để trả lời, hướng dẫn hoặc trình Thủ tướng xem xét, xử lý các tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến độ CPH.

Về giải pháp đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại DN, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh sắp xếp, CPH và thoái vốn nhà nước tại DN giai đoạn 2013-2015, giải thích rõ một số giải pháp thoái vốn tại dự thảo.

Một là, DN được phép thoái vốn dưới mệnh giá và dưới giá trị sổ sách sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất đầu tư. Về cơ bản, nội dung này phù hợp với Nghị định 71 về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó có bổ sung quy định DN được thoái vốn dưới mệnh giá. Cũng có một số ý kiến đề nghị bổ sung khi thực hiện thoái vốn dưới mệnh giá và dưới giá trị sổ sách, ngoài việc bù trừ dự phòng tổn thất đầu tư, DN còn được bù trừ cả “các lợi ích thu được từ đầu tư vốn”.

Bộ Tài chính thấy rằng đối với “các lợi ích thu được từ đầu tư vốn” chủ yếu là lợi nhuận được chia từ góp vốn (cổ tức) và DN nhận cổ tức đã hạch toán vào kết quả kinh doanh để phân phối lợi nhuận. Về nguyên tắc, DN có trách nhiệm bảo toàn vốn đầu tư, trường hợp thoái vốn dưới giá trị sổ sách (kể cả dưới mệnh giá) cũng cần bảo toàn vốn đầu tư ở mức cao nhất, hạn chế số lỗ phát sinh khi thoái vốn dưới giá trị sổ sách.

Vì vậy, khi thoái vốn dưới giá trị sổ sách hoặc dưới mệnh giá nên nếu trừ “các lợi ích thu được từ đầu tư vốn” có thể dẫn tới tăng thêm lỗ phát sinh. Như vậy cũng chưa đảm bảo hạn chế tổn thất vốn đầu tư ở mức cao nhất. Mặt khác, đối với các trường hợp có thời gian đầu tư dài tính đến thời điểm thoái vốn thì việc xác định các lợi ích thu được cũng phát sinh bất cập do phải rà soát, đối chiếu làm kéo dài thời gian thoái vốn.

Hai là, DNNN được chào bán chứng khoán ra công chúng số cổ phần đã đầu tư tại công ty đại chúng có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thua lỗ trên cơ sở phương án thoái vốn đã được chủ sở hữu xem xét, quyết định. Giải pháp này bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn mà các TĐ, TCT đã phản ánh. Thực hiện giải pháp này cũng sẽ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thoái vốn của DN.

Ba là, để tạo nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm cũng như hỗ trợ tái cơ cấu các TĐ, TCT nhà nước đến năm 2015 trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, phương án thoái vốn nhà nước sẽ theo các nguyên tắc. Đó là duy trì tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ ở mức không thấp hơn 65% vốn điều lệ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần và TĐ Bảo Việt.

Bên cạnh đó các TĐ, TCT (trừ DN trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng) căn cứ vào tiêu chí phân loại DNNN và vai trò đối với phát triển kinh tế ngành để xác định tỷ lệ cần duy trì nắm giữ vốn nhà nước nhưng tối đa không quá 65% vốn điều lệ. Những nguyên tắc trên khi thực hiện sẽ cơ cấu lại nguồn lực nhà nước, thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tài chính.

Bốn là việc quy trách nhiệm trong triển khai CPH, thoái vốn trong trường hợp không thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt là thể chế hóa nghị quyết về đẩy mạnh sắp xếp, CPH, thoái vốn nhà nước đến năm 2015. Năm là, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thị trường chứng khoán, thị trường tài chính phát triển, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần đẩy mạnh quá trình sắp xếp, CPH DNNN.

Như vậy, với các giải pháp đẩy mạnh tiến độ sắp xếp, CPH và thoái vốn nhà nước tại DN sau khi thể chế hóa tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, TĐ, TCT, DNNN cần tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai theo phương án đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự tích cực của các bộ, ngành, địa phương, DNNN, đến hết năm 2015 sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu.

Các tin khác