Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

Tại cuộc họp về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

Tại cuộc họp về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015.

 

Đối với các dự án bố trí vốn đúng quy định, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch trước ngày 22/12.

Đối với các dự án bố trí vốn chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát lại dự kiến phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/1/2015.

Về việc bố trí thu hồi vốn ứng trước trong kế hoạch năm 2015, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và cơ quan liên quan cân đối, bố trí tăng thêm mức vốn thu hồi ứng trước.

Về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cơ bản đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2015 thấp hơn số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 còn lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính căn cứ quy định hiện hành, xác định rõ thẩm quyền quyết định việc này trước khi thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án bố trí vốn đúng quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch trước ngày 22/12.

Đối với các dự án bố trí vốn chưa đúng quy định, chưa đủ điều kiện giao kế hoạch, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát lại dự kiến phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/1/2015.

Bộ Tài chính xác định số vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân kế hoạch năm 2011, 2012, 2013 đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Bộ, ngành, địa phương, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12.

Thủ tướng cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012, 2013, 2014 chưa giải ngân hết của các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ sang năm 2015 để tiếp tục sử dụng cho dự án đó.

Các tin khác