NHNN: Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Thông tư quy định, người cư trú và người không cư trú là tổ chức, cá nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi như: Thu ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài chuyển vào; chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép; chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; chi chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chi chuyển đổi ra các công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ…

Sử dụng tài khoản đồng Việt Nam

Bên cạnh đó, người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau: Thu từ việc bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép; thu từ các nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam; chi thanh toán hoặc rút tiền mặt để chi tiêu tại Việt Nam; chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; chi cho, tặng theo quy định của pháp luật; chi mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để chuyển ra nước ngoài; chi cho các mục đích khác được pháp luật Việt Nam cho phép.

Ngoài ra, việc sử dụng đồng Việt Nam trên tài khoản của người không cư trú là cá nhân, người cư trú là cá nhân nước ngoài để chia thừa kế được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều chuyển tiền giữa các tài khoản của một chủ tài khoản

Thông tư cũng quy định, người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài được điều chuyển đồng Việt Nam chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của chính tổ chức, cá nhân đó mở tại ngân hàng được phép khác nhau hoặc mở trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2014.

Các tin khác