Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(ĐTTCO)-Thủ tướng Chính phủ phân công phân công Bộ Công an chủ trì chuẩn bị Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018."
Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Để chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 12-17/8), Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thư viện.

Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018."

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Lao động (sửa đổi); Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Công an chủ trì chuẩn bị Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018."

Báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuẩn bị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị Báo cáo về dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Bộ Tư pháp chủ trì chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ tổng kết 3 năm lần thứ 2 về việc thi hành Luật Thủ đô.

Các bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc chuẩn bị báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.

Các tin khác