Thủ tướng thành lập ban chỉ đạo EMCC

Ngày 6-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Quản lý kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh (tên tiếng Anh là: Economic Management and Competitiveness Credit, gọi tắt là Chương trình EMCC).

Ngày 6-8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Tín dụng Hỗ trợ Quản lý kinh tế và Nâng cao khả năng cạnh tranh (tên tiếng Anh là: Economic Management and Competitiveness Credit, gọi tắt là Chương trình EMCC).

Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC gồm 11 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo là giúp Thủ tướng Chính phủ chuẩn bị và triển khai thực hiện Chương trình EMCC.

Chỉ đạo các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, đề xuất nội dung của những hành động chính sách đưa vào Chương trình EMCC phù hợp với Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các hành động chính sách trong Chương trình EMCC; thảo luận và thống nhất với Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ về các nội dung có liên quan, các biện pháp giải quyết trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Chính sách của Chương trình EMCC phù hợp với mục tiêu của Chương trình EMCC theo từng năm và phù hợp với Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành và các cơ quan hữu quan trong quá trình xây dựng và thực hiện Chương trình; chỉ đạo công tác điều phối giữa các nhà tài trợ trong việc hỗ trợ thực hiện các mục tiêu và trọng tâm của Chương trình EMCC.

Ban Chỉ đạo báo cáo kịp thời lên Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của mình và đề xuất các giải pháp, kiến nghị khi cần thiết…

Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và có quyền sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong Quyết định cũng nêu rõ việc phân công công tác và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình EMCC có Tổ công tác kỹ thuật Chương trình EMCC do Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Tổ trưởng.

Thành viên của Tổ công tác là cán bộ cấp Vụ từ Vụ đầu mối, và Vụ chức năng của các cơ quan tham gia vào Chương trình, gồm các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thanh tra Chính phủ.

Quyết định cũng đề ra một số quy định chung như Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành thực hiện Chương trình EMCC. Ngân sách hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bố trí và được tính vào chi phí nghiệp vụ của ngân hàng.

Tổ Điều phối sẽ được thành lập tại Ngân hàng Nhà nước và do lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế làm Trưởng ban. Tổ Điều phối Chương trình EMCC sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các tin khác