Thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí

Hiện tại, về cơ chế tài chính báo chí có 2 loại. Thứ nhất, các cơ quan báo chí hoạt động bằng ngân sách nhà nước theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, bao gồm các đài PT-TH tỉnh, thành phố, các báo, tạp chí các bộ, ngành, các đảng bộ địa phương, các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan nghiên cứu khoa học. Thứ hai, các cơ quan báo chí tự cân đối thu-chi, hạch toán, đầu tư trang thiết bị; trong đó một số cơ quan báo chí tự mua, thuê trụ sở làm việc.

Trong quá trình phát triển, báo chí nước ta bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, nghiệp vụ, một vấn đề đang đặt ra đối với các cơ quan báo chí là vấn đề kinh tế báo chí và tự chủ tài chính của cơ quan báo chí. Hệ thống phát thanh, truyền hình gồm các đài quốc gia, đài khu vực và các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; báo điện tử cũng đang rất phát triển. Trong số các cơ quan báo chí đó, có khoảng 1/3 đơn vị tự cân đối được thu-chi; số đơn vị thực chất có lãi chiếm tỷ lệ thấp.

Hiện tại, về cơ chế tài chính báo chí có 2 loại. Thứ nhất, các cơ quan báo chí hoạt động bằng ngân sách nhà nước theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, bao gồm các đài PT-TH tỉnh, thành phố, các báo, tạp chí các bộ, ngành, các đảng bộ địa phương, các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan nghiên cứu khoa học. Thứ hai, các cơ quan báo chí tự cân đối thu-chi, hạch toán, đầu tư trang thiết bị; trong đó một số cơ quan báo chí tự mua, thuê trụ sở làm việc.

Trong số này, nhiều cơ quan báo chí hoạt động đã có lãi, sau khi nộp thuế cho Nhà nước và chi phí phục vụ cho các hoạt động của cơ quan báo chí, còn nộp cho cơ quan chủ quản hàng chục tỷ đồng. Một số cơ quan báo chí đã tổ chức các công ty, xí nghiệp hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan báo chí. Nguồn thu từ hoạt động này đóng góp một phần khá quan trọng trong việc đầu tư phát triển sự nghiệp báo chí và giúp cơ quan tự chủ về mặt tài chính.

Những kết quả đã đạt được trong kinh tế báo chí những năm qua chỉ mới là sự khởi đầu. Xu thế của sự phát triển kinh tế báo chí đòi hỏi phải có một loạt giải pháp cụ thể tạo ra được những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Theo chúng tôi, cần tiến hành một số giải pháp cấp thiết sau:

- Nhà nước phải thực hiện một bước việc sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống báo chí; sửa đổi một số chính sách cụ thể về hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động báo chí phù hợp với từng loại hình báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tăng các nguồn thu, giảm sự đầu tư của ngân sách nhà nước cho hoạt động báo chí.

- Nhà nước tạo điều kiện về pháp lý, cơ chế, chính sách để các cơ quan báo chí tăng nguồn thu từ quảng cáo, hoạt động kinh tế hỗ trợ, hoạt động kinh doanh, dịch vụ, mở rộng hợp tác quốc tế trong in ấn, phát hành thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Thử nghiệm xây dựng một số tổ hợp báo chí để có điều kiện mở rộng phạm vi tác động và phát triển kinh tế báo chí có hiệu quả.

- Coi trọng việc xây dựng chính sách kinh tế đối với hoạt động báo chí theo hướng tăng thêm quyền tự chủ tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng khả năng sáng tạo của đội ngũ làm công tác này. Việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế báo chí tạo điều kiện để cơ quan báo chí tự chủ về tài chính là việc làm cần thiết, hết sức quan trọng. Thực hiện tốt điều này vừa bảo đảm báo chí giữ đúng tính chất, vị trí, vai trò của mình, đồng thời tạo điều kiện cho báo chí không ngừng phát triển.

Các tin khác