Bố trí 1.600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Bộ Tài chính cho biết ngoài số kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã điểm năm 2009-2010, năm 2011, ngân sách Trung ương đã bố trí 1.600 tỷ đồng kinh phí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình phân bổ vốn, những địa phương khó khăn và địa phương làm tốt sẽ được ưu tiên.

Theo Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, do là chương trình mới nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, như công tác quy hoạch, lập đề án xây dựng nông thôn mới còn chậm; công tác rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí còn lúng túng; đa số người dân và một bộ phận cán bộ chưa hiểu đầy đủ về xây dựng nông thôn mới; năng lực, trình độ cán bộ còn hạn chế…

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương hoàn thiện Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các cấp tỉnh, huyện, xã để vận hành chương trình hiệu quả nhất, tăng cường công tác tuyên truyền cả về bề rộng và chiều sâu, hướng dẫn các địa phương đánh giá theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Đồng thời, trong quá trình triển khai gặp khó khăn vướng mắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải có văn bản báo cáo cụ thể để Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể cho tỉnh cũng như để các địa phương khác thực hiện.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Xuân Hùng nhấn mạnh để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, các địa phương không chỉ trông chờ sự hỗ trợ từ ngân sách trung ương mà phải chủ động bố trí cân đối ngân sách địa phương, chủ động lồng ghép chương trình, dự án trên địa bàn cùng với vốn trung ương thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các tin khác