Giá điện chính thức vận hành theo tỷ giá

Kể từ 1-9, giá điện của Việt Nam sẽ chính thức được vận hành theo biến động của tỷ giá USD/VNĐ, giá nhiên liệu than, khí, dầu và sự thay đổi về cơ cấu sản lượng điện phát mỗi tháng, quý.

Đây là nội dung cơ bản trong Thông tư 31 Bộ Công Thương vừa ban hành điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Theo Thông tư, trước ngày 20 hàng tháng, căn cứ trên các thông số đầu vào cơ bản thực tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) kiểm tra, tính toán chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản.

Như vậy, tỷ giá USD/VNĐ được tính bình quân theo ngày, từ ngày điều chỉnh giá bán điện lần trước đến ngày 15 của tháng tính toán. Giá nhiên liệu cũng được tính theo chu kỳ tương tự. Cơ cấu sản lượng điện phát được xác định của các tháng đã qua kể từ lần điều chỉnh trước với tổng sản lượng từ ngày 15 đến hết tháng được dự kiến tính toán.

Trường hợp chênh lệch giá bán điện bình quân do biến động các thông số đầu vào cơ bản bằng hoặc lớn hơn 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì EVN sẽ được điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng ở mức 5% hoặc hơn 5%. Nếu phương án đề xuất chỉ tăng 5% thì EVN chỉ cần xin ý kiến của Bộ Công thương.

Trường hợp tăng trên 5%, EVN báo cáo Bộ Công thương và Bộ Tài chính phương án giá điện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến trả lời, sau 15 ngày làm việc EVN được điều chỉnh giá bán điện bình quân ở mức 5%.

Điểm mới là giá điện sẽ được điều chỉnh 3 tháng/lần, thay vì mỗi năm điều chỉnh một lần như hiện nay. Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ sử dụng quỹ bình ổn giá điện và các biện pháp khác để giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội và đời sống người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội...

Đáng chú ý, Cục Điều tiết điện lực ngoài việc giám sát việc điều chỉnh giá điện, còn có trách nhiệm phải công bố công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện hàng năm.

Các tin khác