Không ban hành chính sách tác động thu ngân sách

Ngày 16-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản 1025/TTg-KTTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013.

Ngày 16-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản 1025/TTg-KTTH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt Chỉ thị 09/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê duyệt; khẩn trương thực hiện rà soát các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ở Trung ương và địa phương, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về thu ngân sách nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chủ động rà soát kỹ từng khoản thu, phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được giao; kiểm tra, thanh tra việc hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định; tăng cường các giải pháp chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế, trốn thuế, kê khai không trung thực về các khoản thu phải nộp ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Tài chính chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số thu lớn để có kế hoạch, biện pháp cụ thể phấn đấu bảo đảm thực hiện cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách đối với từng địa phương, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách có tác động đến giảm thu ngân sách nhà nước.

Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì và hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát từng khoản chi thường xuyên, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 09, nhất là các khoản chi đi công tác trong và ngoài nước, hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, xe ôtô, văn phòng phẩm...; rà soát lại các khoản dự phòng ngân sách thuộc các lĩnh vực đã được Quốc hội quyết định nhưng chưa phân bố, xác định những nhiệm vụ chưa đủ thủ tục, chưa cần thiết cấp bách thì tạm dừng chưa thực hiện trong năm 2013 để giảm chi ngân sách.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát từng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; rà soát vốn chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; trên cơ sở đó, kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, không đúng mục đích...

Đối với sử dụng dự phòng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương: chỉ bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, bất khả kháng; dành tối thiểu 50% để giảm chi, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước. Thủ tướng yêu cầu trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách có tác động đến tăng chi ngân sách nhà nước...

Các tin khác