Tham mưu các tỉnh về kinh tế - xã hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.
 

Ngày 15/1, Hội nghị công tác tham mưu về kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và 63 Tỉnh ủy, Thành ủy đã được tổ chức tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Hồng Anh ghi nhận những nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong công tác tham mưu kinh tế - xã hội của Đảng ở Trung ương và địa phương thời gian qua.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo, Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện các nội dung của Văn kiện Đại hội XII về kinh tế xã hội, đặc biệt là những nội dung lớn (như đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia…).

Ban Kinh tế Trung ương cũng cần tăng cường phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm hoàn thành tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương.

Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2015 theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Nghị quyết của Đảng bộ địa phương; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ địa phương và góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.

Các Tỉnh ủy, Thành ủy chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan Đảng ở Trung ương trong việc triển khai thực hiện những đề án lớn về kinh tế - xã hội ở địa phương và kinh tế vùng; tham gia sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội.

Các tin khác