Thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu được sử dụng thế nào?

(ĐTTCO)- Bộ Tài chính cho biết giai đoạn 2012-2016, chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường cao hơn tổng số thu từ thuế bảo vệ môi trường.
Thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu được sử dụng thế nào?

Liên quan đến đề xuất của Bộ Tài chính về tăng mức thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, dư luận có nhiều thắc mắc về tính minh bạch của việc sử dụng tiền thu thuế bảo vệ môi trường. 

Theo giải thích của Bộ Tài chính, khoản thu từ thuế bảo vệ môi trường (BVMT) không phải là khoản thu mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho các nhiệm vụ chi cụ thể mà để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) và được Quốc hội phê duyệt hàng năm.

Luật NSNN quy định các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.

Phân tích cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN cho các nhiệm vụ BVMT giai đoạn 2012-2016 khoảng 131.857 tỷ đồng, bình quân khoảng 26.371 tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế BVMT giai đoạn 2012-2016.

Trong đó, tổng số chi thường xuyên cho BVMT khoảng 89.131 tỷ đồng (gồm chi: cho sự nghiệp BVMT (không quá 1% tổng chi NSNN); các dự án điều tra, đánh giá về đất đai, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo,…; ứng phó với biến đổi khí hậu...; thực hiện các chính sách quản lý sử dụng đất trồng lúa, phát triển rừng, quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản, duy tu đê điều, khuyến nông, công ích thủy nông; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường....

Ngoài ra còn một số nội dung, nhiệm vụ do NSNN chi trả góp phần BVMT như: các dự án, chương trình khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ xanh, bền vững,...

Theo đó, thực hiện chính sách thuế BVMT đã góp phần động viên hợp lý đóng góp của xã hội, tạo thêm nguồn thu cho NSNN để giải quyết vấn đề môi trường với nhu cầu ngày càng tăng...

Cũng theo Bộ Tài chính, số thu từ thuế BVMT liên tục tăng ổn định qua các năm từ năm 2012 đến năm 2017. Cụ thể: Năm 2012 thu khoảng 11.160  tỷ đồng, năm 2013 là khoảng 11.512 tỷ đồng, năm 2014 là khoảng 11.970 tỷ đồng, năm 2015 là khoảng 27.020 tỷ đồng, năm 2016 là khoảng 44.323 tỷ đồng và năm 2017 là khoảng 44.825 tỷ đồng. 

Thu thuế BVMT chiếm tỷ trọng khoảng 1,36%-4,27% tổng thu NSNN và chiếm tỷ trọng khoảng 0,34%-0,98% trên GDP hàng năm; trong đó, số thu thuế BVMT đối với nhóm xăng dầu, than đá chiếm chủ yếu (khoảng 99%) tổng số thu thuế BVMT qua các năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu thu NSNN theo hướng bền vững, tăng tỷ trọng thu nội địa từ 59% (giai đoạn 2006-2010) lên 68% (giai đoạn 2011-2015), đến năm 2015 chiếm 74% tổng thu NSNN.

"Số thu từ thuế BVMT tăng liên tục qua các năm đã góp phần ổn định nguồn thu thuế nội địa trong giai đoạn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn do phải cắt giảm mức thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế"- Bộ Tài chính khẳng định.

Các tin khác