Yêu cầu DNNN báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 2-8.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2013 và xây dựng dự toán NSNN năm 2014, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 2-8.

Theo đó, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty Nhà nước báo cáo số liệu về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2012; 6 tháng đầu năm 2013, ước thực hiện kế hoạch năm 2013 và dự toán năm 2014.

Đồng thời, phân tích, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước, chi ngân sách Nhà nước của tập đoàn, tổng công ty;

Đánh giá tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2013 do triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2003 của Chính phủ cũng như tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2014.

Theo công văn của Bộ Tài chính, các tập đoàn, tổng công ty cũng có thể nêu những vướng mắc, kiến nghị, nếu có.

Các tin khác