Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

(ĐTTCO)-Thủ tướng quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018-2019 đã được kéo dài sang năm 2020.
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm hơn 670,9 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh tăng hơn 528,9 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời, hơn 680,7 tỷ đồng được điều chỉnh trong kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 đối với các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách trung ương được điều chỉnh, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị danh mục, mức vốn từng dự án theo quy định; gửi báo cáo đến các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trước ngày 15/9; số vốn kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2018 và 2019 kéo dài sang năm 2020 được điều chỉnh cho các dự án được phép giải ngân đến ngày 31/12.

Các tin khác