TPHCM: 10 tháng giải ngân đầu tư công đạt 30,48%

(ĐTTCO) - UBND TPHCM cho biết, trong năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao và phân bổ chi tiết số kế hoạch vốn là 37.463,673 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 2.479,640 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 34.984,033 tỷ đồng.

Căn cứ số liệu của Kho bạc Nhà nước TP cung cấp, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP đã giải ngân đến ngày 31-10-2022 là 11.418,639 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,48% tổng kế hoạch vốn giao. Đến hết niên độ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (31-1-2023), TP dự kiến giải ngân vốn là 28.753,707 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 76,7% tổng số vốn giao.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành thắng lợi kế hoạch đầu tư công năm 2022, UBND TP đã ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 26-4-2022, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp mang tính thường xuyên, đặc thù của công tác giải ngân vốn đầu tư công cho các cơ quan thực hiện, đảm bảo tối đa việc hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công của TP.
Ngoài các giải pháp mang tính thường xuyên nêu trên, để hoàn thành được mục tiêu về giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của TP, trong các tháng đầu năm 2022, UBND TP đã thực hiện các giải pháp, như tổ chức Hội nghị giao ban rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công hàng tháng để đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công định kỳ hàng tháng, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của đơn vị đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn dẫn đến phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.
TP thực hiện linh hoạt trong công tác điều hành kế hoạch vốn. Vừa qua, UBND TP đã trình HĐND TP tại kỳ họp tháng 7 các Tờ trình về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh Kế hoạch vốn năm 2022, trong đó tiếp tục bổ sung vốn năm 2022 cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hấp thụ vốn tốt, các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định và đủ điều kiện để bố trí vốn và đã được HĐND TP thông qua.
Trong thời gian tới, UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư thực hiện rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương, và tham mưu HĐND TP điều hòa vốn linh hoạt, phấn đấu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2022.
Thành lập 3 Tổ công tác: Tổ công tác thúc đẩy giải ngân các dự án được giao vốn lớn; Tổ công tác rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; Tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Các Tổ công tác định kỳ họp giao ban với cơ quan, đơn vị chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai thực hiện.

Các tin khác