Quy định tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

(ĐTTCO)-Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16-11-2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. 
Quy định tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Theo đó, mỗi ban thuộc HĐND TPHCM có 1 ủy viên hoạt động chuyên trách. Ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND TPHCM xem xét, phê chuẩn. Chức danh ủy viên chuyên trách tại các ban thuộc HĐND TPHCM gồm: Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Đô thị. Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: chủ tịch quận; phó chủ tịch quận; trưởng công an quận…

Riêng văn phòng HĐND, UBND quận gọi là văn phòng UBND quận.

Cơ quan chuyên môn của UBND thành phố thuộc TPHCM bao gồm: văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng LĐTB-XH…

Căn cứ quy định, HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở thành phố thuộc TPHCM. 

Các tin, bài viết khác