Tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh

(ĐTTCO) - Hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và TP.HCM.

Ngày 8-10, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ cho biết từ ngày 1-10, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục cắt giảm 128 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; sáp nhập, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và xóa bỏ 48 cấp tổ đội tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và TPHCM.

Tiep tuc cat giam 128 phong tai Kho bac Nha nuoc cap tinh hinh anh 1

Khách đến giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Quảng Bình.

Theo Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ, đây là bước tiến mới của hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và Quyết định số 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Như vậy, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 Kho bạc Nhà nước cấp huyện và trên 1950 cấp tổ đội thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

[Việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm]

Theo Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ, việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy được đã hệ thống Kho bạc Nhà nước kết hợp đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức.

“So với năm 2015, ngành đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế trên 160 công chức do hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Kho bạc Nhà nước quyết tâm đến 2021 cắt giảm tối thiểu 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015,” Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ nói.

Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.

Trong thu ngân sách Nhà nước, ngành đã điện tử hóa phương thức trao đổi dữ liệu thu ngân sách giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, rút ngắn thời gian thực hiện một giao dịch thu ngân sách Nhà nước từ 30 phút xuống còn 5 phút/giao dịch.

Đối với kiểm soát chi, hồ sơ, quy trình thủ tục được đơn giản hóa, từng bước chuyển sang thanh toán trước, kiểm soát sau. Thời gian kiểm soát thanh toán chi đầu tư giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, chi tạm ứng, thường xuyên thực hiện trong ngày. Bên cạnh đó, áp dụng các dịch vụ công mức độ 3,4 trong công tác kiểm soát chi, mở và sử sụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Đại diện lãnh đạo ngành kho bạc cũng cho biết việc triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước (TABMIS), giúp cho quản lý quỹ ngân sách nhà nước được gắn kết chặt chẽ với quy trình quản lý ngân sách từ khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách; triển khai thanh toán điện tử tập trung với hệ thống ngân hàng, đảm bảo mọi giao dịch được xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác, an toàn; phát triển hệ thống thông tin quản lý nợ, quản lý ngân quỹ, quản lý kho quỹ...

Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ cho biết ngành đang triển khai xây dựng Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức Kho bạc Nhà nước theo khu vực liên huyện.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu sắp xếp tổ chức theo khu vực, phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính các cấp.

Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước thì định hướng ngành sẽ tổ chức theo mô hình hai cấp, tại Trung ương là cấp hoạch định chính sách và tổ chức điều hành; tại các đơn vị kho bạc trực thuộc là cấp thực hiện, loại bỏ các cấp trung gian.

“Về cơ bản, các giao dịch sẽ được xử lý tập trung tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, ngoài ra có các điểm giao dịch tiếp nhận hồ sơ chứng từ và xử lý các giao dịch đơn giản, mức độ rủi ro thấp,” Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trần Thị Huệ cho biết.

Các tin khác