Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

(ĐTTCO)-Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023,
Phấn đấu có 9.500 sản phẩm OCOP

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3-3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 54-55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đạt 78%, tăng 5% so với kết quả năm 2022. Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là hơn 270 đơn vị.

Số lượng sản phẩm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP là 9.500 sản phẩm. Tiêu chí số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm sẽ đạt trên 8%. Tỷ lệ che phủ rừng là 42,02%. Tổng số hợp tác xã nông nghiệp là 22.000.

Các tin khác